#WELOVEEDITORS

Language: EN | DE | NL | FR | ES | IT | PL

Konkurs „KOCHAMY EDITORS” ma charakter międzynarodowego wydarzenia promocyjnego, organizowanego przez [PIAS] UK Limited, firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod adresem: 1 Bevington Path, London, SE1 3PW. (numer w rejestrze spółek: 02685907) (zwaną dalej „PIAS” lub „my”).

Warunki korzystania z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej „Stroną Internetową”), warunki dotyczące filmików video przesyłanych pod hashtagiem #weloveeditors oraz warunki udziału w promocji, w przypadku udziału w niej, zostały uregulowane w niniejszych warunkach promocji („Warunki Promocji”).

Niniejsze Warunki Promocji mogą ulec zmianie. Z tego względu zachęcamy do regularnego ich sprawdzania. Korzystanie z niniejszej Strony Internetowej oraz/lub wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków Promocji oraz wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

Warunki udziału w Konkursie

 1. Udział w niniejszym Konkursie mogą brać wyłącznie osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce oraz Republice Irlandii.
 2. Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. UDZIAŁ W PROMOCJI NIE WYMAGA DOKONANIA WPŁATY, ANI DOKONANIA ZAKUPU. DOKONANIE WPŁATY BĄDŹ ZAKUPU NIE ZWIĘKSZA SZANSY WYGRANEJ.
 4. Organizatorem konkursu „KOCHAMY EDITORS” jest [PIAS] UK Limited.
 5. Dniem rozpoczęcia Konkursu jest 18 stycznia 2018 roku.
 6. Zakończenie Konkursu wyznaczono na godzinę 23:59 (czasu GMT) w dniu 31 stycznia 2018 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą miały prawa ubiegania się o nagrody.
 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest: (a) nagranie filmiku video, w którym mówisz czym jest dla Ciebie grupa Editors. Filmik nie może trwać dłużej niż 30 sekund, i w pewnym momencie musisz osobiście pojawić się w filmiku. Jeżeli materiał nie został nagrany w języku angielskim, należy dodatkowo dołączyć na formularzu zgłoszenia tekst komentarza (w oryginalnym języku, w którym widnieje na nagraniu), abyśmy mogli łatwo przetłumaczyć tekst w celu dokonania oceny nadesłanej pracy; (b) zamieszczenie filmiku video na Facebooku, Twitterze lub Instagramie z hashtagiem #weloveeditors; (c) wszystkie filmiki można połączyć i zebrać na stronie www.editorsofficial/fans; (d) i wreszcie, rzecz najważniejsza, aby prawidłowo wypełnić zgłoszenie w Konkursie, konieczne jest podanie wymaganych danych na formularzu online na stronie www.editorsofficial/fans.
 8. Twoje zgłoszenie musi spełniać warunki określone w „Regulaminie Dotyczącym Treści Zamieszczanych przez Użytkowników”, co oznacza, że przesyłane filmiki:
  1. nie mogą zawierać materiałów lub treści mogących naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich i nie mogą w nich pojawiać się osoby bez ich zgody;
  2. muszą być oryginalnym dziełem osoby nadsyłającej, przy czym prawa do nadesłanych materiałów nie mogą posiadać osoby trzecie;
  3. nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek ograniczeń dotyczących publikacji, a więc muszą mieć wszelkie wymagane zgody i pozwolenia na ich przesłanie w ramach Konkursu, na zamieszczanie na Stronie Internetowej i na dalsze wykorzystanie w sposób określony w regulaminie Konkursu;
  4. nie mogą stanowić próby oszustwa i nie mogą zawierać treści rozmyślnie wprowadzających w błąd;
  5. nie mogą mieć charakteru, ani dawać uzasadnionych podstaw do twierdzenia, iż promują nienawiść, zawierają pomówienia, treści o charakterze dyskryminacyjnym, obscenicznym, stanowią obrazę, zawierają groźby, mają charakter wulgarny, pornograficzny, bądź nawołujący do przemocy, zawierają sceny zawierające nagość lub przemoc, lub też ukazują inne działania lub czyny zabronione prawem;
  6. nie mogą zawierać odniesień do amunicji i/lub broni palnej, ani promować sprzedaży wyrobów tytoniowych, alkoholowych, bądź farmaceutycznych.

Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia publikacji prac nadsyłanych w ramach Konkursu na czas niezbędny do moderowania ich treści i sprawdzenia, czy spełniają warunki określone w „Regulaminie Dotyczącym Treści Zamieszczanych przez Użytkowników”.

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na poniesienie ryzyka wynikającego z utraty, opóźnionego doręczenia prac, doręczenia niekompletnego materiału, niemożliwości odczytania obrazu lub dźwięku w dostarczonym materiale, a także kradzieży, niedostarczenia pracy lub dostarczenia jej niewłaściwemu odbiorcy.
 2. Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie wyłoniona zostanie tzw. krótka lista prac, które zostaną poddane ocenie przez Jury (do którego mogą zostać włączeni, w charakterze doradców, profesjonalni eksperci, do których członkowie jury mogą zechcieć się zwrócić). W składzie Jury znajdzie się co najmniej jedna osoba nie będąca pracownikiem Organizatora. Ocena Jury będzie dokonywana w następujących etapach i będzie uwzględniała następujące kryteria:
  1. sposób ukazania pasji dla zespołu i jego twórczości
  2. kreatywność w ukazaniu zamierzonej treści i przesłania
 3. W dniu 1 lutego 2018 roku lub w okolicy tej daty, Organizator dokona wyboru sześciu (6) prac, charakteryzujących się największa pasją i największą kreatywnością, które zostaną uznane za prace zwycięskie w Konkursie. Nad wyborem zwycięskich prac pieczę będzie miał przedstawiciel zespołu Editors. Wyłącznie Jury jest uprawnione do podejmowanie decyzji, czy nadesłane prace spełniają wszystkie warunki Konkursu, a decyzje dotyczące wyboru zwycięzców i przyznania nagród mają charakter ostateczny. Nie przewiduje się prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji związanej z decyzjami Jury.
 4. 6 osób, którym zostaną przyznane nagrody, otrzyma stosowne powiadomienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z informacjami udzielonymi na formularzu zgłoszenia. Powiadomienia zostaną wysłane w dniu 1 lutego 2018 roku lub w okolicy tej daty. Organizator w uzasadnionym zakresie dołoży wszelkich starań, aby dotrzeć do zwycięzców Konkursu. Aby móc odebrać nagrody, zwycięzcy Konkursu będą musieli do godziny 12:00 czasu GMT w dniu 3 lutego 2018 roku przedstawić kopię dokumentu tożsamości i podpisać oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie, wraz ze zgodą na wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych wraz z wiążącą się z tym odpowiedzialnością. W przypadku, gdy ktokolwiek ze zwycięzców nie spełnił tego warunku, Organizator dokona wyboru innego zwycięzcy(ów). Powiadomienie telefoniczne zostanie uznane za dokonane w dniu, w którym Organizator dokona pierwszej próby nawiązania kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą Konkursu, zaś powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej zostanie uznane za wykonane w dniu wysłania takiego powiadomienia. W przypadku, gdy którykolwiek z ewentualnych zwycięzców Konkursu okaże się osobą nieuprawnioną z dowolnej przyczyny, Organizator dokona wyboru innego zwycięzcy. Brak odpowiedzi ze strony wybranego zwycięzcy, bądź nieotrzymanie przez Organizatora odpowiedzi od któregokolwiek ze zwycięzców w określonym czasie spowoduje anulowanie przyznania nagrody i wybranie innego potencjalnego zwycięzcy. W przypadku, gdy którykolwiek z ewentualnych zwycięzców Konkursu nie spełni oficjalnie podanych Warunków Uczestnictwa w Konkursie, zwycięstwo nie zostanie mu przyznane, a Organizator dokona wyboru innego potencjalnego zwycięzcy. Mimo podjęcia wszelkich uzasadnionych prób, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenie prób powiadomienia potencjalnego zwycięzcy(ów).
 5. 6 osób, które zostaną uznane za zwycięzców Konkursu, wygrywają nagrodę w postaci wyjazdu dla siebie i jednej (1) osoby towarzyszącej (osoby towarzyszące muszą mieć ukończone 18 lat, zamieszkiwać w tym samym kraju co zwycięzca Konkursu, muszą zadeklarować podróż tym samym samolotem co Zwycięzca oraz zaakceptować Warunki Promocji) na Południe Anglii i dwudziestoczterogodzinny (24-godzinny) pobyt w standardzie VIP w historycznej, XVI-wiecznej wiejskiej posiadłości. W trakcie pobytu przewidziany jest specjalny seans przesłuchania nowego i jeszcze nieopublikowanego albumu „Violence”, specjalny koncert akustyczny zespołu oraz możliwość rozmowy i zadawania pytań (Q&A) członkom grupy, własny egzemplarz albumu „Violence”, podpisany przez wszystkich członków zespołu (album zostanie przesłany pocztą po jego oficjalnej premierze), a także możliwość korzystania z wszelkich atrakcji dostępnych na miejscu, w tym z basenu, sauny, jacuzzi i kortu tenisowego. Dokładny adres posiadłości zostanie podany przed samym wyjazdem. Zwycięzcy i osoby towarzyszące zobowiązują się do nieujawniania publicznie tych informacji, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w inny sposób. Podróż będzie trwała dwa (2) dni, przy czym datę wylotu do Wielkiej Brytanii wyznaczono na 15 lutego 2018 roku, zaś datę powrotu na 16 lutego 2018 roku. Nagrodę stanowią dwa (2) bilety powrotne na przelot z kraju zamieszkania do Londynu w Wielkiej Brytanii wraz z transferem do wiejskiej posiadłości; nocleg przez jedną (1) noc we wspomnianej posiadłości, w jednym (1) pokoju (zwycięzca i osoba towarzysząca muszą nocować w tym samym pokoju i mogą zostać poproszone o spanie w tym samym, podwójnym łóżku, gdyż niektóre pokoje noclegowe w posiadłości są wyposażone wyłącznie w podwójne łóżka). Organizator zapewnia wyżywienie (jedzenie i napoje) dla dwóch (2) osób podczas 24-godzinnego pobytu na miejscu.
 6. Zwycięzca i osoba towarzysząca muszą we własnym zakresie pokryć koszty przejazdu na oraz powrotu z lotniska, z którego odbywa się wylot w kraju zamieszkania („Lotnisko w Kraju Macierzystym”). Organizator we własnym zakresie dokona wyboru Lotniska w Kraju Macierzystym, biorąc pod uwagę porty lotnicze w danym kraju, mające bezpośrednie połączenia z portami lotniczymi Londyn Gatwick lub Londyn Heathrow.
 7. Zwycięzca i osoba towarzysząca muszą we własnym zakresie pokryć koszty wymaganego ubezpieczenia, mieć ważne paszporty lub inne dokumenty oraz ewentualnie wymagane wizy uprawniające do wjazdu na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Zwycięzca i osoba towarzysząca zobowiązują się także do pokrycia innych kosztów dodatkowych poza planowanym 24-godzinnym pobytem pod opieką Organizatora, a także wszelkie należności z tytułu korzystania z obsługi room service na terenie posiadłości. Podane daty podróży nie podlegają zmianie, ani przeniesieniu na inny termin. Podane daty są ostateczne. Bilety lotnicze nie podlegają refundacji, nie mogą być przekazywane innym osobom i nie podlegają zamianie na wyższą klasę.
 8. Najpóźniej na 5 dni przed planowanym wylotem zwycięzcy muszą poinformować Organizatora o wszelkich o ewentualnych alergiach związanych z pożywieniem.
 9. Przybliżona wartość detaliczna głównej nagrody wynosi 1.000 GBP (jeden tysiąc funtów brytyjskich). Rzeczywista wartość detaliczna głównej nagrody jest zależna od miejsca zamieszkania zwycięzcy Konkursu, kosztów przelotów, kosztów zakwaterowania i pozostałych kosztów obowiązujących w dniu dokonania rezerwacji. W przypadku gdy wartość detaliczna głównej nagrody okaże się niższa od podanej przybliżonej wartości detalicznej, różnica nie będzie wypłacana. Wszelkie rezerwacje i inne usługi związane z podróżą będą zamawiane u podmiotów wybranych przez Organizatora, według jego wyłącznego uznania, i muszą być dokonywane za pośrednictwem biura podróży wybranego przez Organizatora, pod warunkiem, że będą one dostępne. Nagrody nie można łączyć z żadną inną ofertą. Przeloty mogą nie spełniać warunków uwzględnienia w programach lojalnościowych dla osób korzystających z usług linii lotniczych (tzw. naliczane mile). W przypadku ewentualnego odwołania, opóźnienia lub przełożenia na inny termin, z dowolnego powodu, jakiegokolwiek wydarzenia lub atrakcji przewidzianych w ramach nagrody, zwycięzcy nie przysługuje zwrot środków, zaś nagroda będzie obejmować jedynie inne ewentualnie pozostałe elementy. Zwycięzca i osoba towarzysząca muszą podróżować jednocześnie, według tego samego planu. Podróże muszą się odbyć w terminach wyznaczonych przez Organizatora. Na zwycięzcy i osobie towarzyszącej spoczywa obowiązek zadbania przed podróżą o posiadanie wszelkich wymaganych dokumentów (np. ważny paszport, inny dokument tożsamości ze zdjęciem itp.). Nagroda nie może być przepisana lub przekazana innej osobie. Jakiekolwiek zamiany lub przeniesienie praw do nagród na inne osoby nie są dozwolone. Wyjątkiem jest prawo, które zastrzega sobie Organizator, do zamiany według swojego uznania nagrody na inną formę nagrody o równej lub większej wartości, w przypadku braku możliwości realizacji lub z innych przyczyn. Zwycięzca i osoba towarzysząca zobowiązują się do pokrycia wszelkich innych kosztów, wydatków oraz ewentualnych kosztów dodatkowych. To samo dotyczy wszelkich podatków i opłat, którym może podlegać otrzymana nagroda. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych i przeszłości, w tym także do sprawdzenia, czy zwycięzcy i osoby towarzyszące nie były karane.
 10. Organizator zamierza wykorzystać wizerunki zwycięzców i osób towarzyszących w działaniach o charakterze promocyjnym. Podczas 24-godzinnego pobytu pod opieką Organizatora, będziemy filmowali i przygotowywali materiały filmowe w celach promocyjnych. Niniejszym wyrażasz zgodę na filmowanie Twojej osoby i na wykorzystanie filmów przez Organizatora według jego uznania. Wszystkie materiały filmowe pozostają w gestii Organizatora. Niniejszym wyrażasz zgodę na poniższe postanowienia dotyczące publikowania i udostępniania materiałów.
 11. Zwycięzca i osoba towarzysząca oświadczają, że nie będą filmowały, powielały, rozpowszechniały i udostępniały dalej materiałów związanych zarówno z wydarzeniami, w których brały udział w ramach nagrody, jak i niepublikowanych dotąd utworów muzycznych. Nie będą także udostępniały publicznie jakichkolwiek informacji w serwisach społecznościowych, ani nigdzie indziej, do chwili oficjalnej premiery albumu „Violence”.
 12. Niniejszy Konkurs jest nieważny na terytoriach, w których podlega opodatkowaniu, bądź jest zabroniony lub ograniczony przepisami prawa. Udziału w Konkursie nie mogą brać dyrektorzy i pracownicy zatrudnieni przez Organizatora, bądź podmioty nadrzędne wobec Organizatora oraz podmioty zależne, osoby oraz podmioty odpowiedzialne lub zaangażowane w przygotowanie, druk i dystrybucję materiałów oraz realizację niniejszego Konkursu. To samo dotyczy dostawców oraz osób zatrudnionych przez wymienione wyżej podmioty, a także osób będących członkami ich najbliższych rodzin lub z nimi zamieszkałych. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany, bądź administrowany lub w inny sposób związany z Facebookiem, Twitterem, czy też Instagramem. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udostępniają przekazywane informacje Organizatorowi, nie zaś wyżej wymienionym serwisom społecznościowym.
 13. Zwycięzca oraz zaproszone osoby towarzyszące oświadczają, że:
 1. nie będą podejmowały czynności, łącznie z aktem zaniechania, które oznaczałyby poświadczenie nieprawdy lub które mogłyby zostać uznane za mające charakter nieprzyzwoity, bluźnierczy, oszczerczy, naruszający dobre imię lub poniżający, bądź mogące negatywnie wpłynąć na kampanię reklamową lub promocyjną Organizatora, lub które mogłyby naruszyć wizerunek Organizatora, łącznie z przypadkami ewentualnego aresztowania, oskarżenia i ścigania sądowego oraz skazania wyrokiem w związku z czynami zabronionymi lub mającymi charakter przestępstw kryminalnych;
 2. zobowiązują się, iż nie będą bez pisemnej zgody Organizatora wykorzystywać, ujawniać oraz publicznie prezentować jakichkolwiek treśći o charakterze niejawnym, dotyczących wydarzeń związanych z przyznanymi nagrodami, w tym także niepublikowanych dotąd utworów muzycznych, informacji z nimi związanymi, lokalizacji posiadłości, gdzie będą przebywali członkowie zespołu, a także wszelkich informacji o charakterze finansowym oraz biznesowym dotyczących Organizatora i jego współpracowników;
 1. Organizator udostępni na żądanie nazwiska oraz stan i kraj zamieszkania wszystkich zdobywców nagród w Konkursie.
 2. Zamiana przyznanych nagród na ekwiwalent pieniężny nie jest możliwa.

 

Postanowienia ogólne

 1. W przypadku podjęcia decyzji o wysłaniu materiału video z użyciem hashtagu #weloveeditors, jednak bez wzięcia udziału w samym Konkursie, przesyłany materiał musi spełniać wymienione wyżej warunki określone w „Regulaminie Dotyczącym Treści Zamieszczanych przez Użytkowników”.
 2. Poprzez przesłanie materiału video z użyciem hashtagu #weloveeditors, udostępnienie lub wysłanie na Stronę Internetową bądź przesłanie Organizatorowi osobistych danych oraz ewentualnych treści, udział w wydarzeniu stanowiącym nagrodę oraz pojawienie się w elementach promocji niniejszego wydarzenia, przekazujesz Organizatorowi, wolne od tantiem, nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne, z pełnym prawem udzielania sublicencji i zbywania, prawo oraz licencję do wykorzystywania tych materiałów, ich powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia na inne języki oraz tworzenia nowych utworów na ich podstawie, rozpowszechniania, wykonywania i eksponowania tych materiałów oraz wszelkich innych materiałów stworzonych przy ich wykorzystaniu, (w całości lub w części, włącznie z wszelkimi związanymi z tym prawami, takimi jak prawa do wizerunku, prawa autorskie oraz prawo do własności intelektualnej) na całym świecie oraz/lub włączenie ich do innych dzieł w dowolnej formie i z zastosowaniem dowolnego medium lub techniki znanej obecnie lub opracowanej w późniejszym czasie. Oświadczasz również, że zrzekasz się wszelkich „moralnych praw” dotyczących zamieszczanych materiałów i przekazujesz je Organizatorowi.
 3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, uczestnicy, użytkownicy Strony Internetowej oraz osoby przesyłające materiały video („Strony Udostępniające Materiały”) oświadczają, w zakresie dopuszczonym przez prawo, że Organizator i jego współpracownicy, oraz agencje reklamowe i promocyjne, w tym także wszyscy ich przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy i przedstawiciele (zbiorowo, „Strony, którym zostają udostępnione Materiały”) nie mają jakichkolwiek zobowiązań wobec nich, oraz że Strony Udostępniające Materiały przejmują na siebie wszelką odpowiedzialność za ewentualne urazy, wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz straty, materialne i cielesne, łącznie z przypadkami śmierci, które częściowo lub w całości mogą wynikać, pośrednio lub bezpośrednio, z wzięcia udziału, korzystania z, przesyłania materiałów, akceptacji, posiadania, niewłaściwego użytkowania, bądź korzystania z elementów stanowiących nagrodę lub związanych z udziałem w Konkursie.
 4. Strony Udostępniające Materiały oświadczają, że zabezpieczają Organizatora przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami mogącymi powstać w jakikolwiek sposób w wyniku naruszenia przez Strony Udostępniające Materiały zobowiązań, oświadczeń i gwarancji udzielonych w ramach niniejszych Warunków Promocji lub w jakikolwiek inny sposób w związku z ich udziałem w Konkursie.
 5. Niniejsze Warunki Promocji podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Anglii i Walii, zaś strony uznają w tym zakresie wyłączną jurysdykcję sądów na terenie Anglii.
 1. Organizator będzie dokonywał przetwarzania danych osobowych (w tym także, w celu uniknięcia ewentualnych błędów, przekaże jej ściśle określonym podmiotom trzecim) pozyskanych w związku z korzystaniem ze Strony, nadsyłaniem materiałów video oraz udziałem w Konkursie, zgodnie z niniejszymi Warunkami Promocji oraz poniższą polityką prywatności Organizatora. Niniejszym wyrażasz zgodę na przetwarzanie w tym zakresie wszystkich podawanych danych osobowych.